JICO...
Privacy Policy [v2 15/04/2018]

[1] Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van jicohosting.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. V.O.F JICO Hosting verkoopt nooit de gegevens van haar klanten aan derden.


[2] Toestemming

Door de informatie en de diensten op jicohosting.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


[3] Vragen

Als u meer over JICO Hosting wilt weten, of vragen hebt over de privacy policy van jicohosting.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is zakelijk@jicohosting.nl


[4] Monitoren gedrag bezoekers

jicohosting.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt , hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


[5] Gebruik van cookies

jicohosting.nl plaatst cookies bij bezoekers. Deze cookies kunnen cruciaal zijn voor de werking van de website, denk bijvoorbeeld aan de winkelwagen. Tevens plaatsen we cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


[6] Gegevensverzameling en opslag

De volgende gegevens worden verzameld met betrekking tot het goed laten functioneren van JICOhosting.nl en JICO Hosting in het algemeen. Bij de gebruikers is dit de naam, eventueel bedrijfsnaam, E-mailadres, woonadres, plaats, provincie, postcode, land van huidige verblijf, telefoonnummer en IP adres. De hier voorgenoemde onderdelen worden ook verzameld bij klanten, daarnaast worden bij klanten ook de betalingsgegevens vastgelegd. De opslag van deze gegevens bevindt zich in de veilige JICO Hosting omgeving die voorzien wordt van de laatste security measurements en patches. Tevens worden deze gegevens met geen enkele andere partij gedeeld, behalve met overheidsinstanties en de politie in het geval dat deze instanties met een valide reden deze gegevens opvragen. De bewaartermijn van de gegevens van klanten is voor onbepaalde tijd. Bij gebruikers is de bewaartermijn 6 maanden na het laatste inlogmoment. Iedere gebruiker en/of klant heeft recht op dataportabiliteit van de eigen gegevens. In het geval dat een gebruiker en/of klant zich wilt beroepen op dit recht moet er contact opgezocht worden met JICO Hosting via support@jicohosting.nl. Wanneer een gebruiker en/of klant op een eerder moment toestemming heeft gegeven voor dataverzameling, kan deze op een later moment weer ingetrokken worden door de gebruiker en/of klant. Gebruikers en/of klanten hebben ook het recht om een klacht in te dienen, beide bovenstaande genoemde punten kunnen worden doorgegeven aan support@jicohosting.nl


[7] Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


[8] Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door jicohosting.nl te beïnvloeden.


[9] Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. jicohosting.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van jicohosting.nl.

Algemene voorwaarden [v2 17/02/2018]

[1] Definities

JICO Hosting: JICO hosting ingeschreven bij de KvK nummer 74441922, gehuisvest Nieuweweg 14 Zwartemeer, Drenthe.

Gebruiker: Een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de onze website heeft geregistreerd.

Website: https://www.jicohosting.nl en alle andere domeinen op de naam van JICO Hosting geregistreerd.

Support: support@jicohosting.nl, dienst waar gebruik van gemaakt kan worden wanneer er ondersteuning wordt verzocht door een gebruiker.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden in dit tekstbestand.

Dienst: De opdracht die de klant communiceert met JICO Hosting, zoals te zien in de offerte en/of factuur.

Klant: de Gebruiker met wie JICO Hosting een overeenkomst heeft gesloten, waaraan diensten geleverd worden.

SSL: Secure Sockets Layer, beveiligd een verbinding.


[2] Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden zijn op alle diensten, platformen, aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en rechtshandelingen met JICO Hosting

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden gaat niet op wanneer de Klant en JICO Hosting uitdrukkelijk en schriftelijk dit hebben bevestigd.

2.3 JICO Hosting kan de Algemene voorwaarden ten alle tijden aanpassen. De Klant zal dan op het opgegeven email adres genotificeerd worden met de aanpassing waarna deze aanpassingen 30 dagen na notificatie worden ingevoerd.


[3] Het aanbod

3.1 Domeinnamen

3.1.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistraties Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. JICO Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3.1.2 Klant kan uitsluitend via de website van de Registry, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van Klant, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

3.1.3 Klant vrijwaart en houdt JICO Hosting schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de gebruiker.

3.1.4 JICO Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van JICO Hosting.

3.1.5 Indien JICO Hosting een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal JICO Hosting medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.

3.1.6 Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

3.1.7 JICO Hosting heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

3.1.8 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is JICO Hosting gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.1.9 De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van JICO Hosting en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van de gebruiker niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere Klanten van JICO Hosting onder hetzelfde IP-adres opereren.

3.1.10 JICO Hosting heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.

3.1.11 Indien Klant een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. De gebruiker kan deze domeinnamen voor een periode van 80 kalenderdagen na de verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €19,99 + BTW door contact op te nemen met support. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de Registry en beschikbaar gemaakt voor registratie door derden.

3.1.12 Klant geeft JICO Hosting volledige machtiging en toestemming voor het maken van wijzigingen aan de domeinnaam.

3.2 SSL Certificaten

3.2.1 Indien Klant een SSL-certificaat bij JICO Hosting afneemt, verklaart Klant bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). JICO Hosting is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat JICO Hosting niet in voor het beveiligingsniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

3.2.2 De desbetreffende certificatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Klant geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk.

3.2.3 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

3.3 Hosting

3.3.1 JICO Hosting heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. JICO Hosting is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

3.3.2 JICO Hosting is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

3.3.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

A handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

B het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

C het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

D het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;

E seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

F het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);

G het verspreiden van computervirussen;

H enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

3.3.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.

3.3.5 JICO Hosting is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan JICO Hosting alle schade ten gevolge van de overtreding door JICO Hosting of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

A indien Klant het gestelde in de artikelen 3.3.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

B indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van JICO Hosting;

C indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

D indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

3.3.6 JICO Hosting oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is JICO Hosting aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatie mechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

3.3.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.

3.3.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is JICO Hosting gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,25 per GB.

3.3.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, JICO Hosting draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

3.3.10 JICO Hosting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

3.3.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

3.3.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

3.3.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

3.3.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

3.3.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat JICO Hosting vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

3.3.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backup medium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

3.3.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy.

3.3.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.

3.3.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

3.3.20 Het is niet toegestaan om crypto mining services te draaien op onze diensten.


[4] De overeenkomst

4.1 Alle prijsopgaven door of vanwege JICO Hosting gedaan zijn informeel, tenzij schriftelijk of per e-mail anders door JICO Hosting is vermeld.

4.2 De aanbiedingen van JICO Hosting zijn informeel, tenzij schriftelijk iets anders nadrukkelijk vermeld is.

4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 maanden, tenzij anders overeengekomen.

4.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker via het bestelformulier op de Website invult gelegen door JICO Hosting.

4.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.

4.6 Aanvullingen en modificeren van de overeenkomst kunnen enig schriftelijk passeren.

4.7 Alle overeenkomsten tussen JICO Hosting en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld op jicohosting.nl en de emailadressen van jicohsosting eindigend op “@jicohosting.nl”.

4.8 Opgegeven termijnen voor de levering door JICO Hosting van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


[5] Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

5.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 6.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via het online klantenpaneel op jicohosting.nl

5.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke opheffing indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Opheffing ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door JICO Hosting geleverde Diensten, tenzij JICO Hosting terzake deze Diensten in verzuim is.

5.3 JICO Hosting is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

1 Klant in staat van faillissement is verklaard;

2 Klant voorlopige of definitieve verlet van betaling heeft aangevraagd of verkregen;

3 Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

4 JICO Hosting redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

5.4 JICO Hosting is bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten kracht te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 3.

5.5 In geval van opheffing overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.


[6] Betaling

6.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van JICO Hosting.

6.2 Klant dient de facturen van JICO hosting te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 7 (acht) dagen.

6.3 Alle betalingen door Klant aan JICO Hosting worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

6.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.5 Indien Klant enige factuur van JICO Hosting niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

6.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.

6.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 6.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

6.8 Bij uitblijvende betaling zal JICO Hosting de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door JICO Hosting geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.

6.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan JICO Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal JICO Hosting een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.


[7] Aansprakelijkheid

7.1 JICO Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar JICO Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. JICO Hosting is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en JICO Hosting of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met JICO Hosting.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van JICO Hosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

7.3 Klant vrijwaart JICO Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels JICO Hosting . Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de Stichting Internet Domeinregistraties Nederland voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

7.4 Indien en voor zover JICO Hosting jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.

7.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die JICO Hosting mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

7.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan JICO Hosting . Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die JICO Hosting of JICO Hosting daarvan ten gevolge lijdt.


[8] Geschillen

8.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist JICO Hosting.

8.2 Alle geschillen tussen JICO Hosting en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

8.3 Alle geschillen tussen JICO Hosting en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Gravenhage.